Ses Bilgisi Konu Anlatımı

Ses Bilgisi

Ses bilgisi konusu, bir takım temel özellikleri bildiğinizde aslında zor bir konu değildir. Cümle içerisindeki ses olaylarının yakalanabilmesi için bolca okuma yapılmalıdır. Böylece ses olaylarına karşı bir göz refleksi geliştirmiş olursunuz. Ses bilgisi konusu “ünlü sesler ve ünlü uyumları”, “ünsüz sesler” ve son olarak “ses olayları” şeklinde üç ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar:

Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları

Ünlü sesler ses tarzında herhangi bir engel olmadan çıkan seslere denir. Türkçede sekiz adet ünlü harf vardır.

GENİŞ DAR
KALIN İNCE KALIN İNCE
DÜZ a e ı i
YUVARLAK o ö u ü

 

Büyük Ünlü Uyumu

Bir kelimenin ilk hecesindeki ünlü kalınsa sonraki hecelerin ünlüsü de kalın olur. Bir kelimenin ilk hecesindeki ünlü inceyse sonraki hecelerin ünlüsü de ince olur.

 • Araba
 • Temiz
 • Simitçi
 • İpek
 • Kaldırım

Yukarıda verilmiş olan örnekler büyük ünlü uyumuna uyarlar.

 • Karne
 • Kamber
 • Kalorifer
 • Sahne
 • Opera

Yukarıda verilmiş olan örnekler büyük ünlü uyumuna uymazlar.

Not: Türkçe olmasına rağmen sonradan değişime uğrayarak büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler de vardır.

 • Anne – Ana
 • Kardeş – Kardaş, Karındaş
 • Elma – Alma
 • Helva – Halva

Not: “-yor”, “-ki”, “-ken”, “-leyin”, “-daş”, “-(ı)mtrak”, “-gil” gibi bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozarlar.

 • Geli-yor
 • Suda-ki
 • Yaşar-ken
 • Akşam-leyin
 • Meslek-taş
 • Yeşilim-tırak
 • Dayım-gil

Küçük Ünlü Uyumu

Ünlülerin düzlük/yuvarlaklık, darlık/genişlik uyumudur. Bu durumun iki kuralı vardır.

 1. Türkçede düz ünlülerin ardından tekrar düz ünlüler gelir. Düz ünlüler “a, e, ı, i” harfleridir.

 

 1. Türkçede yuvarlak ünlülerin ardından ya düz/geniş ünlüler ya da dar/yuvarlak ünlüler gelir. Yuvarlak ünlüler “o, ö, u, ü” harfleridir. Düz geniş ünlüler “a, e” harfleridir. Dar yuvarlak ünlüler (u, ü) harfleridir.

Not: Kelimenin küçük ünlü uyumuna bakarken heceler bir önceki heceye göre değerlendirilir.

 • “Göz-lem” kelimesinde ilk hece yuvarlak ikinci hece düz-geniş olmasından dolayı küçük ünlü uyumuna uyar.
 • “Ke-sin-lik” kelimesinde ilk hece düz ikinci hece düz ve üçüncü hece de düz olmasından dolayı küçük ünlü uyumuna uyar.
 • “Ça-mur” kelimesinde ilk hece düz ikinci hece dar-yuvarlak olmasından dolayı küçük ünlü uyumuna uymaz.
 • “Ka-vun” kelimesinde ilk hece düz ikinci hece dar-yuvarlak olmasından dolayı küçük ünlü uyumuna uymaz.

Not: Kelime küçük ünlü uyumuna uymuyorsa genellikle Türkçe değildir.

 • Televizyon
 • Şoför
 • Salon
 • Otobüs

Not: “-yor” eki ile çekimlenmiş eylemler daima küçük ünlü uyumuna aykırıdır.

 • Geliyor
 • Bakıyorlar
 • Okuyor

Ünsüz Sesler

SÜREKSİZ SÜREKLİ
SERT p,ç,t,k f,h,s,ş
YUMUŞAK b,c,d,g ğ,j,l,m,n,r,v,y,z

 

Not: Türkçe bir kelime “b, c, d, g” ünsüzleriyle bitmez. Yabancı dilden alınan kelimeler bu kurala uyarak dilimizde yerini alır.

 • Kitab (yabancı)

Kitap (Türkçe)

 • Muhtac (yabancı)

Muhtaç (Türkçe)

 • Aheng (yabancı)

Ahenk (Türkçe)

 

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi – Ünsüz Yumuşaması

Bir kelimenin sonunda “p, ç, t, k” gibi sert süreksiz sessizler bulunuyorsa ve bunlara sesli bir ek geliyorsa sertliklerini kaybedip yumuşarlar. Bu durumda sert süreksiz olan seslerde aşağıda vermiş olduğumuz değişimler meydana gelir.

Ünsüz Yumuşaması Örnekler

“k g” Değişimi Örnekleri

 • Ahenk-i

Ahengi

 • Renk-i

Rengi

 • Cenk-e

Cenge

 • Denk-i

Dengi

 • Çelenk-i

Çelengi

“k ğ” Değişimi Örnekleri

 • Çok-u

Çoğu

 • Birçok-u

Birçoğu

 • Bıçak-a

Bıçağa

 • Çocuk-a

Çocuğa

 • Ak-ar

Ağar

“ç c” Değişimi Örnekleri

 • Güç-ü

Gücü

 • Amaç-ı

Amacı

 • Sayaç-ı

Sayacı

 • Sonuç-u

Sonucu

 • Kazanç-ı

Kazancı

“p b” Değişimi Örnekleri

 • Dip-i

Dibi

 • Kap-ı

Kabı

 • Kalp-i

Kalbi

 • Hesap-ı

Hesabı

 • Sahip-i

Sahibi

“t d” Değişimi Örnekleri

 • Geçit-i

Geçidi

 • Yurt-u

Yurdu

 • At-ım

Adım

 • Yut-um

Yudum

 • Git-en

Giden

Bunlara ilaveten ünsüz değişimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı maddeler vardır. Bunlar:

 • Tek heceli bazı sözcüklerde yumuşama meydana gelmez.

Örnek verecek olursak; top, sert, kat, kök, er, ot, ek vb.

 • Bazı çok heceli sözcüklerde yumuşama meydana gelmez.

Örnek verecek olursak; kuvvet, devlet, hukuk, millet vb.

 • Özel isimlerde konuşurken yumuşama olsa da yazıda bu durum gösterilmez.

Örnek verecek olursak; Arap’ın, Bilecik’e, Antep’e, Tokat’ın vb.

Ünsüz Benzeşmesi – Ünsüz Sertleşmesi

Sert sessizlerden (f, h, s, ş, p, ç, t, k) biriyle biten bir kelimeye yumuşak süreksiz sessizlerden (c, d, g) bir ek gelirse bu yumuşak ünsüzler sertleşir. Bu durumda da aşağıda verilen değişimler gerçekleşir:

Ünsüz Sertleşmesi Örnekleri

“ç c” Değişimi Örnekleri

 • Sınıf-ca

Sınıfça

 • Dost-ca

Dostça

 • Hoş-ca

Hoşça

 • Yavaş-ca

Yavaşça

 • Hafif-ce

Hafifçe

“g k” Değişimi Örnekleri

 • At-gı

Atkı

 • İliş-gi

İlişki

 • Et-gin

Etkin

 • Tep-gi

Tepki

 • Bas-gın

Baskın

“d t” Değişimi Örnekleri

 • Yap-dır

Yaptır

 • Kes-di

Kesti

 • Kayık-dan

Kayıktan

 • Sınıf-da

Sınıfta

 • Gelmiş-di

Gelmişti

 • ek-de

ekte

Not: Ünsüz benzeşmesi kuralına sayı ve kısaltmalarda da rastlanır.

 • 1903’de

1903’te

 • 1940’da

1940’ta

 • 00’da

13.00’te

 • YÖK’de

YÖK’te

 • BOTAŞ’dan

BOTAŞ’tan vb.

Not: Birleşik kelimelerde ve “-cağız” ekinde ünsüz benzeşmesine aykırılık vardır.

 • Üçgen, dörtgen, beşgen, çokgen
 • Akciğer
 • Kuşcağız, çocukcağız vb.

Ses Düşmesi

Bazı kelimeler çekimlenirken ya da türerken bir ses düşebilir. Bunun “ünlü düşmesi” ve “ünsüz düşmesi” olarak iki çeşidi vardır.

Dar Ünlü Düşmesi

Kelimenin ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) varsa buna da ünlüyle başlayan bir ek veya “etmek”, “olmak” gibi yardımcı eylemler getirilirse bu ünlüler düşebilir.

 • Sıyır-ıl

Sıyrıl

 • Seyir-et

Seyret

 • Savur-ul

Savrul

 • Ayır-ıntı

Ayrıntı

 • Omuz-um

Omzum

 • Sıyır-ık

Sıyrık

 • ul-u

Oğlu

 • Yalın-ız

Yalnız

 • Kahır-ol

Kahrol

 • Yanıl-ış

Yanlış

Not: Bu kelimelerle ikileme kurulursa ünlü düşmesi meydana gelmez. Örneğin; burun buruna, omuz omuza, devirden devire vb.

Not: Ayrıca, “içeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı” gibi kelimelere ek gelirse sonlarında bulunan ünlüler düşmez. Örneğin; içeride, dışarıda, ileride, şurada, burada, orada, yukarıda, aşağıda vb.

Hece Düşmesi (Aşınma)

İlki ünlü ile biten, ikincisi de ünlü ile başlayan birleşik kelimelerde yan yana gelmiş olan sözcüklerden birisi düşebilir.

 • Cuma ertesi

Cumartesi

 • Güllü aş

Güllaç

 • Sütlü aş

Sütlaç

 • Ne için

Niçin

 • Ne asıl

Nasıl

 • Pek iyi

Peki

Ünsüz Düşmesi

Bazı kelimeler çeşitli eklerle birleşirken kelimenin sonundaki ünsüz düşebilir.

 • Yumuşak-cık
 • Yumuşacık
 • Yüksek-l

Yüksel-

 • Sıcak-cık

Sıcacık

 • Ast-teğmen

Asteğmen

 • Ad-daş

Adaş

Ses Türemesi

Kelimeler çeşitli eklerle birleşirken bazen araya başka yeni sesler de girebilir. Bu durum “ünsüz türemesi” ve “ünlü türemesi” olarak iki şekilde olur:

Ünsüz Türemesi

Yardımcı eylemle yapılmış olan bileşik fiillerde isim soylu kelimede ünsüz türemesi görülebilir.

 • His-etmek

Hissetmek

 • Zan-etmek

Zannetmek

 • Ret-etmek

Reddetmek

 • Af-etmek

Affetmek

Bazı kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirilirse yine aynı durum meydana gelir.

 • Af-ı

Affı

 • Şer-i

Şerri

 • Had-i

Haddi

 • Zan-ımca

Zannımca

Not: Adlara gelerek olumsuzluk anlamı katan “-siz” eki olan kelimelerde ünsüz türemesi görülmez.

 • His-siz

Hissiz

 • Ses-siz

Sessiz

 • Is-sız

Issız

Ünlü Türemesi

Bazı kelimeler pekiştirilirken ünlü türemesi oluşur.

 • Gündüz

Güp-e-gündüz

 • Dar

Dar-a-cık

 • Sağlam

Sap-a-sağlam

 • Bir

Bir-i-cik

Not: Ünsüz türemesi sıklıkla Arapçadan Türkçeye geçmiş alıntı kelimelerde görülür. Buna ünsüz ikizleşmesi de denir.

Not: Ünlü türemesi adlarla ilgili bir ses olayıdır. Eylemlerde görülmez.

Ulama

Ulama; ünsüzle biten bir kelimenin son sesinin, arkasından gelen ünlüyle başlayan kelimenin ilk sesine bağlı olarak okunması durumudur.

Senden ayrıyken parlayan ışıkları göremiyorum.

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç.

Not: İki sözcük arasında noktalama işareti kullanılmışsa ulama gerçekleşmez.

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi, “b” sesinin “n” sesini “m” sesine dönüştürmesi olayıdır. Bu olayın diğer adı “gerileyici ses benzeşmesi”, “n-m değişimi” ya da “n-b çatışması” olarak da geçer.

 • Penbe

Pembe

 • Anber

Amber

 • Menba

Memba

 • Canbaz

Cambaz

 • Anbar

Ambar

 

 • Tanbur

Tambur

Not: Özel adlar ve birleşik kelimeler dudak ünsüzlerinin benzeşmesi kuralına aykırıdır. Örneğin; İstanbul, Zeytinburnu, Safranbolu, Onbaşı, binbaşı, yüzbaşı, ilkbahar, sonbahar vb.

Ünlü Daralması

“a” ve “e” geniş ünlüsüyle biten kelimelere “-yor” şimdiki zaman eki geldiğinde, bu geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşürler.

 • Bekle-yor

Bekliyor

 • İzle-yor

İzliyor

 • Oyna-yor

Oynuyor

 • Yaşa-yor

Yaşıyor

Olumsuzluk eklerinden “-ma” ve “-me”; “-e” ve “-a” sesiyle bittiğinden “-yor” ekiyle birleşirse daralarak “-mı,-m,-mu,-mü” olur.

 • Gelme-yor

Gelmiyor

 • Çalma-yor

Çalmıyor

 • Bakma-yor

Bakmıyor

 • Yapma-yor

Yapmıyor

Not: “de” ve “ye” fiil köklerine “y” ünsüzü gelirse daralma gerçekleşir.

 • De-y-en

Diyen

 • De-y-erek

Diyerek

 • Ye-y-en

Yiyen

 • Ye-y-erek

Yiyerek

Not: Bunlar dışında “deyip” ve “deyince” kelimelerinde ise ünlü daralması görülmez.

Kökte Ünlü Değişimi

“Ben” ve “sen” kişi zamirlerine yönelme eki gelirse bu zamirlerdeki “e” sesi “a” sesine dönüşür.

 • Ben-e
 • Bana
 • Sen-e
 • Sana

“de-” ve “e-” fiil köklerine “-yor” eki veya “y” sesi gelirse bu köklerde “e” sesi “i” sesine dönüşür. Ayrıca aşağıda verilen örneklerde ünlü daralması da vardır.

 • De-yor

Diyor

 • Ye-yor

Yiyor

 • De-y-en

Diyen

 • Ye-y-en

Yiyen

Yardımcı Sesler

Yardımcı Ünsüz (Bağlama Ünsüzü)

Türkçedeki yardımcı ünsüzler “y” ve “n” dir. Bu sesler iki ünlü arasına girerler.

 • Kapı-y-a
 • Gide-y-im
 • Düşünce-y-e
 • Başla-y-ıp

“n” sesi yalnızca iyelik eki ve “-ki” aitlik eki ile isim çekim ekleri arasında kullanılabilen türde bir yardımcı sestir.

 • El-i-n-den
 • Kendi-si-n-e

Yardımcı ses “idi”, “imiş”, “ise”, “ile” kelimelerinin yazımında da görülür. Bu sese “koruyucu ünsüz” de denir.

 • Lekeli idi

Lekeliydi

 • Yeni ise

Yeniyse

 • Evli imiş

Evliymiş

 • Yazması ile

Yazmasıyla

Yorum yapın